Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Yandal Öğrenimi

Yandal Öğrenimi

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin Üniversite içinde ilgi duydukları başka bir lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle, yandal sertifikası alabilmelerine olanak tanımak amacıyla yandal programları açılabilir. Yandal Öğrenimine ilişkin usul ve esaslar, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve Özyeğin Üniversitesi Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.

Öğrencinin, anadal programı dışında başka bir lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik izlediği derslerden oluşan sertifika programına “yandal programı” denir.


Başvurular
Başvuru Koşulları
Değerlendirme ve Sonuçlar
Burslar ve Ücretler
Yandal Devam Koşulları

Yandal Programları

Yandal programları ile o programlarda açılacak dersler, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir. Kontenjanlar ise, yandal programının bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayıyla belirlenebilir.

Sayfa başı

Başvurular

Başvurular, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu ile Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden yapılır. Başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10.00 itibarıyla açılır ve başvuruların son gününde saat 15.00 itibarıyla kapanır.
 
 
2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi
Yandal Öğrenimi
Başvuru Kabul ve Takvimi
Başvuruların İlk günü16 Ocak 2023 Pazartesi, saat 10.00
Başvuruların Son Günü20 Ocak 2023 Cuma, saat 15.00
(*) İngilizce Seviye Tespit Sınavı - TRACE (Yüz Yüze)
23 Ocak 2023 Pazartesi
Başvuru Sonuçlarının Web Sayfasında İlan Edilmesi31 Ocak 2023 Salı, saat 19.00 itibarıyla

*Aşağıdaki 
Başvuru Koşullarının 4. maddesine göre, öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarına devam etmekte olup, öğrenim dili İngilizce olan programlarda yandal yapmak isteyen adaylar, dil yeterliği için belirtilen tarihte TRACE sınavına girebilirler. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin yukarıda belirtilen tarihte TRACE sınavına girmeleri gerektiğinden, en geç 17 Ocak 2023 Salı günü saat 12.00'a kadar student.services@ozu.edu.tr adresine sınava girmek istediklerini email ile bildirmeleri gerekmektedir.
 
- Pilotaj lisans programı için yandal başvurusu alınmamaktadır.
 

Sayfa başı

Başvuru Koşulları

Öğrencilerin başvuru koşullarına uygunlukları Öğrenci Hizmetleri tarafından incelenir. Bir öğrenci, aynı anda ikinci anadal programı ile bir veya birden fazla yandal programında öğrenim görebilir. Bir yandal programından ayrılan öğrenci yeniden aynı yandal programına kayıt yaptıramaz. Öğrencilerin başvuru koşullarına uygunlukları incelenirken; akademik durumları aşağıdaki dönemlere göre değerlendirilir:

  • Güz dönemi başında yapılan başvurularda öğrencilerin bir önceki akademik yılın Bahar dönemi sonu itibarıyla,

  • Bahar dönemi başında yapılan başvurularda öğrencilerin ilgili akademik yılın Güz dönemi sonu itibarıyla.

  1. Öğrenim Süresi: Öğrencilerin lisans öğreniminde en az iki; en fazla beş dönem öğrenim görmüş olmaları gerekir. Diğer üniversitelerden yatay geçiş veya dikey geçiş ile lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yandal programlarına başvurabilmeleri için anadal programında en az bir dönem öğrenim görmelidirler.

  2. Başarı Durumu: Öğrencinin herhangi bir başarısız notu olmamalıdır. (Tekrar edilen derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.)

  3. Not Ortalaması: Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

  4. Dil Yeterlik Koşulu: Öğrencinin başvurduğu yandal programının varsa dil yeterlilik koşulunu sağlaması gerekir. Dil Yeterlilik Koşulları için tıklayınız.

  5. Havacılık Yönetimi programına başvuran adaylar havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kayıtlarının bulunmadığını belgelemek zorundadırlar. Ayrıca bu öğrencilerin mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporunu online başvuru formuna eklemeleri gerekir.

Sayfa başı

Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin değerlendirmesi, başvuru yapılan yandal programının yürütüldüğü Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunca yapılır. Başvurusu ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından uygun görülen öğrenciler başvuru yaptıkları yandal programlarında öğrenim görebilirler.

Değerlendirme sonuçları, başvuru-kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde duyurulur.

Sayfa başı 

Burslar ve Ücretler

Yandal öğrenimi yapan öğrencilerden ek ücret alınmaz.

Sayfa başı

Yandal Devam Koşulları

Öğrencinin,

  1. Yandal öğrenimi sırasında anadal lisans programı genel not ortalaması 2.30’un altına düşerse, kayıtlı olduğu tüm yandal programlarından,
  2. Herhangi bir yandal programında üst üste iki yarıyıl ders almazsa, ilgili yandal programından,
  3. Anadal programından mezun olduğu halde yandal programını gerekli süreler içinde tamamlayamazsa yandal programından, (Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrenciye, bu programı tamamlamak için yandal programını yürüten fakültenin/yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.)

kaydı silinir.